Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen, alsmede uitvoering van werk, kortom op alle door ons gesloten overeenkomsten.
 • Bestellingen en opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 • Deze voorwaarden betekenen buitenwerkstelling van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2. Aanbiedingen

 • Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 • De verantwoordelijkheid van de beoordeling of een product geschikt is voor de toepassing ligt bij de afnemer en/of gebruiker. Wij aanvaarden, behalve in geval van grove schuld of opzet anderzijds, geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door of bij gebruik (welk ook) van het product door de opdrachtgever of een derde.
 • Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolkomenheden in gegevens, tekeningen etc. ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever of middels hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsten en mogen op de juistheid daarvan afgaan. Onze opdrachtgever zal ons vrijwaren voor eventuele, uit bedoelde onjuist- of onvolkomenheden voortkomende aanspraken van derden.
 • Voor ontwerpen die PyraSied maakt in opdracht van de afnemer behouden wij ons uitdrukkelijk het intellectuele eigendom voor.

3. Prijzen en levering

 • Alle prijzen gelden voor levering af fabriek en exclusief verpakking en BTW tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in de invoerrechten, belastingen, prijzen van grondstoffen enz. dan kunnen we de opgetreden prijsfluctuatie met onze opdrachtgever verrekenen.
 • Wij zijn niet verplicht aangeboden goederen te leveren die door onze fabrikanten na onze aanbieding uit hun leveringspakket zijn verwijderd en/of toch niet maakbaar blijken te zijn, om welke reden dan ook. Ook zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor onze afnemer of derden.
 • Alleen de levertijd vermeld in onze opdrachtbevestiging is bepalend. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, niet tot schadevergoeding gehouden. Ook kan van geen enkele vorm van schadeloosstelling of tegemoetkoming in vervolgschade bij de opdrachtgever of derden sprake zijn.

3. Orders

 • Een order is voor ons slechts bindend voor zover zij door ons schriftelijk en zonder voorbehoud is aanvaard en bevestigd. Het vorenstaande geldt tevens voor nadere wijziging(en) van bestaande overeenkomsten.
 • Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever.
 • Bij wijzigingen van de hoeveelheden is de oorspronkelijk bevestigde eenheidsprijs niet meer bindend en kunnen ook meerkosten berekend worden i.v.m. wijziging samenstelling kostprijs van het product (b.v. transportkosten).
 • Annulering of wijziging van de order zijdens de opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds.
 • Bij klantspecifieke aanmaak/productie bij onze fabrieken wordt meestal batchgewijs gewerkt. Het is niet te voorspellen of en in hoeverre productie lukt. Wij wijzen in dezen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid (ook voor vertraging) af. De norm is dat de fabriek de eerste en tweede keus uitlevert en de klant deze accepteert. De tweede keuze platen worden passend gefactureerd.

Loop je nu rond met vragen?

Geen probleem: we beantwoorden ze met liefde!

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw